dask

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydanan gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

 

27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası’na göre teminat kapsamındaki binalar ;

– 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, (Ortak yerler dahil)

– Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
– Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
– Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler,

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar ;

– 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Kanutları Kanununa tabi olan ve kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

– Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

– Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

– Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

– Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

– Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
– Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar,
Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Haller ;

– Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,

– Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

– Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

– Manevi tazminat talepleri,

– Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,

– Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Zorunlu Deprem Sigortasında sigorta primi tutarını üç faktör belirlemektedir:

– Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
– Binanın yapı tarzı,
– Meskenin brüt yüzölçümü.

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nda belirlenen azami teminat tutarından fazla olamaz.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, DASK poliçesi için bulunan bedeli aştığı takdirde, aşan kısım için Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla sigorta şirketleri tarafından İhtiyari Deprem Sigortası yangın teminatına ek olarak yapılabilir.

Farklı sigorta şirketlerinden en uygun DASK sigortası seçenekleri hakkında bilgi ve teklif almak icin BİZE DANIŞIN !